בעקבות משבר הקורונה העולמי, עלולים להיות עיכובים בזמני אספקת המשלוחים, אנו עושים ככל שביכולנו כדי לספק לכם את המוצרים באופן המהיר והיעיל ביותר.

 1. “נייטלייט” הינה חנות וירטואלית למכירת מתנות מודרניות (להלן: “האתר“). 
 2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין משתמשי האתר (להלן: “הלקוח“).
 3. כל שימוש ופעולה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. החברה ממליצה ללקוחות לקרוא בעיון את הוראות התקנון במלואן לפני כל שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה באתר. השימוש באתר ו/או רכישה באתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל על עצמו ללא סייג את כל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון. אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לחדול משימוש באתר.
 4. הלקוח מאשר כי הוא מסכים עם האמור בתקנון זה, ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור לתקנון זה, תוקפו ותחולתו.
 5. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה הלקוח באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, סמארטפון, טבלט, מחשבי כף יד למיניהם ו/או כל מכשיר תקשורת אחר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או לבטל, מעת לעת, כל תנאי מתנאי התקנון, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. כל שינוי בתנאי התקנון יחול באופן מיידי עם פרסומו במסגרת התקנון על כל לקוחות האתר. כל שימוש וביצוע פעולה באתר אחרי ביצוע שינוי בהוראות התקנון ייחשב הסכמה וקבלה של השינוי האמור על ידי הלקוח. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 7. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה ואת האתר. מקום בו יש סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין המפורסם באתר ו/או בכל מקום אחר – יגבר האמור בהוראות תקנון זה, ובלבד שאין בהוראות התקנון כדי לצמצם את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 8. הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את שימושו באתר.
 9. באתר רשאי להשתמש בגיר שמלאו לו 18 שנים, בעל תיבת מייל פעילה ונגישה, טלפון סלולרי וכרטיס אשראי תקף ו/או חשבון פייפאל פעיל. ככל שהלקוח הוא מתחת לגיל 18, הרי הוא מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הרכישות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת נציגו לביצועה.
 10. החברה רשאית שלא לאפשר לאדם או לקבוצת אנשים את השימוש באתר, לזמן קצוב או לצמיתות, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא (לרבות: מסירת אמצעי תשלום לא תקף או שגוי, מסירת פרטים כוזבים, פגיעה מכל סוג בחברה ו/או באתר, פגיעה בלקוח אחר וכיוצ”ב), ללא צורך בנימוק ו/או במתן הודעה מוקדמת.   
 11. כל פעילות הלקוח באתר או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. אין לעשות באתר, בתכניו או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות. הלקוח לא יפרסם באתר כל חומר אשר מפר את זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, דיבתי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, מפר פרטיות, מיני, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית או שמפר בדרך אחרת כל חוק.
 12. הלקוח לא יעלה או יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.  
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים, לקבוע ולשנות את התוכן, המראה, העיצוב והפונקציונליות של האתר וכל אלמנט בו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 14. הלקוח מסכים לשפות ולפצות את החברה, בעליה, מנהליה ועובדיה בגין כל תביעה או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או קשורים לפעילותו באתר שלא על פי הוראות תקנון זה ו/או שלא כדין.
 15. האתר פועל בפלטפורמה יציבה ומבוססת, הזמינה 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות, ובמקרה כזה תפעל החברה במהירות המרבית לתיקון התקלה. החברה רשאית לעצור מעת לעת את זמינות האתר לצורך תחזוקה שוטפת. הלקוח פוטר את החברה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
 16. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לערוך יצירות נגזרות כל תוכן המוצג באתר, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מפורש מוקדם ובכתב של החברה.
 17. ככל שתכני האתר ו/או הוראות התקנון יתורגמו לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים, הנוסח בעברית בלבד הוא זה שמחייב את החברה.
 18. ניסוח התקנון והאתר בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.  

רכישה באתר

 1. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אך אינם כוללים דמי משלוח.
 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי, פייפאל או בכל אמצעי תשלום אחר שהחברה תאשר במפורש לשלם בו.
 3. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוח, ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף של מוצר המוצע לרכישה הוא המחיר המפורסם בעת ביצוע התשלום בפועל בסיום תהליך ההזמנה.
 4. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, ורשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להפסיקם, להאריכם, לקצרם, להחליפם או לשנותם. המבצעים יחייבו את החברה בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו באתר.
 5. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהמוצרים אינם מיוצרים בישראל.
 6. כל מוצר המוצע לרכישה באתר מוצג בדף מכירה הכולל את שם המוצר, מחירו, תיאור המוצר, מה כולל המארז וחוות דעת עליו ככל שישנן. הלקוח מאשר כי ידוע לו היטב שתמונות המוצרים וסרטונים המציגים אותם הם להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין המוצר לבין התמונה ו/או הסרטון המציגים אותו.
 7. בעת תהליך הרכישה על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים ממנו במלואם ובמדויק. החברה אינה אחראית לאי אספקת מוצר ללקוח בשל מסירת פרטים שגויים או לא מעודכנים.
 8. פרטי ההזמנה שהזין הלקוח באתר בעת תהליך הרכישה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות ההזמנה. החברה אינה אחראית לפרטים שגויים שהזין הלקוח.
 9.  עם השלמת תהליך הרכישה ע”י הלקוח תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום, ולאחריה תישלח לכתובת המייל שמסר הלקוח הודעה כי העסקה אושרה בצירוף “מסמך גילוי” בהתאם לסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. אי קבלת הודעת החברה על אישור העסקה מכל סיבה שהיא ו/או אי קבלת מסמך הגילוי אינם גורעים מתוקף העסקה כאשר זו אושרה ע”י חברות האשראי או פייפאל, ובאחריות הלקוח ליידע את החברה על כך שלא קיבל את מסמך הגילוי ו/או ההודעה על אישור העסקה .
 10. אם העסקה לא תאושר ע”י חברות האשראי או ע”י פייפאל, תשלח החברה ללקוח הודעה מתאימה במייל בתוך 3 ימי עסקים, וההזמנה תיחשב כמבוטלת.
 11. החברה רשאית, לאחר שניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, להציג ו/או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות המייל, לרבות עדכוני תוכן, מידע על מוצריה ושירותיה, מבצעים וחידושים באתר במשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.
 12. החברה רשאית לסרב לאשר הזמנת רכישה של לקוח לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.
 13. אין החברה אחראית על איסוף החבילה מסניף האיסוף.

מוצר לפי הזמנה

 • חלק מהמוצרים המשווקים ע”י החברה באתר מיוצרים באופן אישי ופרטני בהתאם לתמונות וטקסטים פרטיים של הלקוח (להלן: “תוכן פרטי“). במקרה כזה על הלקוח למלא בדייקנות אחר הוראות והכוונת האתר, ולוודא שהתוכן הפרטי הולם את המוצר ואינו מפר את הוראות הדין.
 • החברה אינה יכולה לפקח על כל התוכן הפרטי המועלה לאתר, אינה מתחייבת לבדוק אותו ולא תישא באחריות כלשהי לגביו. החברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לסרב לייצר מוצר אשר התוכן הפרטי שלו: (1) מפר כל דין, לרבות זכויות יוצרים של צד ג’ ו/או זכות לפרטיות של צד ג’ (2) מסית לאלימות ו/או לגזענות ו/או לאפליה מכל סוג (3) פורנוגרפי (ובכלל זה עירום) (4) מהווה לשון הרע (5) פוגע בצנעת הפרט (6) נאסר לפרסום (7) פוגעני בכל דרך שהיא.
 • הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל הוצאה שתיגרם להם בקשר עם התדיינות משפטית מכל סוג הנובעת מתוכן פרטי של המוצר.
 • איכות תוכן פרטי שיודפס על מוצר בהתאם להזמנת הלקוח תלויה באיכות התוכן הפרטי שיעלה הלקוח לאתר (לרבות פורמט השמירה ורזולוציית הסריקה). באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא שהתוכן הפרטי שבחר מתאים להדפסה על המוצר המוזמן. סטיות קלות בצבע או בגודל ההדפסה על המוצר המוזמן ייחשבו כנובעות מההבדל בין הצבע והגודל על המסך לבין ההדפסה בפועל ולא כפגם במוצר.   

מדיניות אספקת המוצר ומשלוח

 • סכום דמי המשלוח יוצג ללקוח במהלך תהליך הרכישה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. אין לראות בדמי המשלוח כחלק ממחיר המוצר אלא כתוספת תשלום לכיסוי עלות משלוח המוצר את כתובת הלקוח.
 • אספקת המוצר תהא לנקודת חלוקה או לכתובת שיקליד הלקוח בתהליך הרכישה. לא ניתן לשנות כתובת ו/או פרטים שגויים שהוקלדו אלא בתוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה באמצעות מייל לאתר שיכלול את מספר ההזמנה.
 • הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה מחזיקה מלאי, אלא מייצרת חלק מהמוצרים במדפסת תלת ממדית חדשנית באיכות גבוהה עם קבלת ההזמנה. לפיכך זמן האספקה המשוער הוא 21 ימי עסקים למוצרים כלליים, ו-24 ימי עסקים למוצרים המיוצרים במיוחד בהתאמה אישית ללקוח בהתאם להזמנת הלקוח. ימי עסקים הינם ימי חול ראשון עד חמישי בלבד; ימי חג, ערב חג, שישי ושבת לא ייחשבו ימי עסקים. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב במניין ימי העסקים.   
 • מועד האספקה הינו משוער כיוון שהוא תלוי בגורמים ונסיבות שאינם בשליטת החברה. הלקוח מאשר כי ידוע לו שעשוי להיות עיכוב משמעותי באספקה כתוצאה מכוח עליון, תקלות טכניות, שביתות, השבתות, סכסוכי עבודה, מערכת המכס, תנאי מזג אוויר חריגים, מחלות ומגפות, פעולות מלחמה, טרור, חבלת סייבר, וכיוצ”ב.
 • הלקוח מסכים ומאשר, כי אספקת כל מוצר מכל סוג בתוך 90 ימי עסקים תיחשב זמן סביר ומקובל לאספקה, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תפעל ככל יכולתה לספק כל מוצר בתוך 21-24 ימי עסקים.
 • התקנון של חברת דואר ישראל ו/או של כל גוף שילוח אחר המבצע עבור החברה את הובלת ואספקת המוצר אל כתובת הלקוח יחולו גם על הלקוח, ובלבד שאין בהם כדי להרחיב את חבות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
 • באזורים המוגבלים לגישה עפ”י תקנוני חברת דואר ישראל ו/או גוף השילוח, החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום חלופי, בתיאום מראש.
 • משלוח שאבד – אחריותה של החברה תהא מוגבלת לאספקה מחדש של המוצר שהוזמן, על חשבונה של החברה, זאת לאחר שקיבלה אישור מחברת השילוח על האובדן. סעיף זה לא יחול במקרה בו האובדן נובע ממסירת כתובת שגויה או לא עדכנית ע”י הלקוח.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 • ביטול עסקה לרכישת מוצר יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: “התקנות“).
 • ביטל הלקוח את העסקה לאחר קבלת המוצר, הוא יחזירו למשרדי החברה בתיאום מראש
 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם, בכפוף להחזרת המוצר למשרדי החברה באריזתו המקורית שהוא אינו פגום ולא נעשה בו שימוש. חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש במוצר. היה המוצר ביגוד או הנעלה – הסרת תווית המחיר תיחשב כשימוש במוצר.
 • בעסקה שנעשתה עם לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). במקרה כזה החברה רשאית לדרוש מהלקוח להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לפי העניין.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • ביטל הלקוח את העסקה עקב פגם במוצר שמקורו בייצור ו/או עקב אי התאמה בין המוצר לבין תיאורו במסמך הגילוי ו/או עקב אי אספקת המוצר בתוך 90 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה ממנו דמי ביטול.
 • ביטל הלקוח עסקה שלא מחמת פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר המוצר ששולם בפועל על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ותגבה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. החברה רשאית לנכות מהתשלום המוחזר ללקוח את הסכום ששילמה בעד סליקת כרטיס האשראי של הלקוח בעסקה שבוטלה.
 • החזרת תשלום ללקוח שביטל את העסקה כדין תהיה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר במשרדי החברה שהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, ותיעשה באופן שנעשה בו התשלום. אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הלקוח, תשיב החברה ללקוח את התשלום באמצעי תשלום אחר.
 • הודעת ביטול תימסר ע”י הלקוח לחברה (בצירוף מספר העסקה, שם הלקוח ומספר תעודת הזהות שלו) בהתאם להוראות הדין.
 • הזכות לבטל עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
  • מוצר שיוצר בהתאמה אישית עבור הלקוח בעקבות העסקה
  • הלבשה תחתונה ובגדי ים
  • מוצר מתכלה בעל חיי מדף קצרים
  • תכשיט שמחירו גבוה מ-3,000 שקלים, למעט שעונים
  • מוצר שעל פי החוק אין להחזירו

אין המוכר אחראי על תשלום דמי ההחזרה.

תנאים לביטול העסקה

 • החברה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
  • נפלה טעות בהצגת מחיר המוצר ו/או תיאורו.
  • אירעה תקלה טכנית באתר אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאורו.
  • המוצר אזל מהמלאי.
  • הלקוח ניסה לבצע פעולה כלשהי באתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.
  • הלקוח זוהה כמי שמבצע רכישות בהיקף חריג.
  • התגלה חשד באשר למהימנות אמצעי התשלום שמסר הלקוח.
 • הלקוח לא יחויב בדמי ביטול בגין ביטול עסקה ע”י החברה.

אחריות

 • המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה –תהיה עילת התביעה אשר תהיה – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המפעילה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 • נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המפעילה ו/או מי מטעמה.
 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • בכל מקרה לא תישא המפעילה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • המפעילה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לשימוש שיעשה המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה.
 • המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

מדיניות פרטיות

 • החברה משתמשת באתר בתקני האבטחה הגבוהים ביותר כדי לשמור על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים ממעשה פלילי ו/או מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו כתוצאה מהגעת מידע כלשהו לגורם עוין ו/או אם ייעשה בו שימוש לא הרשאה.
 • האתר אינו שומר כרטיסי אשראי אלא מידע בסיסי בלבד לצורך תפעול האתר – דרכי התקשרות עם הלקוח והיסטוריית הזמנות. שמירת מידע זה נועדה לצורך מתן שירות ללקוח בלבד.
 • חברות הסליקה הנותנות שירותי סליקה באתר הינן פייפאל ופייפלוס. בעת מסירת פרטי האשראי מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם.
 • החברה אינה מעבירה מידע על לקוחותיה לכל צד שלישי שהוא.

ברירת דין

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה תהא בהתאם לדין הישראלי בלבד.
 • לבית המשפט השלום בראשון לציון ו/או לבית המשפט המחוזי מרכז, לפי העניין, תהא סמכות מקומית ועניינית בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה ללקוח.